De laatste tijd krijgen we veel vragen over de toekomst van het Havenziekenhuis. Onder andere van patiënten, familie, medewerkers, huisartsen en de politiek. En veel mensen laten blijken dat de toekomst van ons ziekenhuis hen aan het hart gaat. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Het doet ons pijn om te zeggen: het Havenziekenhuis heeft in zijn huidige vorm helaas geen toekomst als zelfstandig ziekenhuis. Onze omvang en onze financiële situatie laten dat simpelweg niet toe. Daarom voeren we als Havenziekenhuis gesprekken met diverse partijen over de toekomst van ons ziekenhuis. Die gesprekken verlopen constructief en we hebben vertrouwen in een oplossing. Daarbij hebben we steeds één doel voor ogen: het veiligstellen van onze kwalitatief goede ziekenhuiszorg in het centrum van Rotterdam met behoud van onze grote patiënttevredenheid én onze kenmerkende sfeer en eigenheid. Goede zorg met persoonlijke aandacht, voor onze patiënten, hun familie én voor onze artsen en medewerkers.

De harde realiteit is dat we keuzes moeten maken. Die keuzes zijn alles behalve eenvoudig en vragen om zorgvuldige afwegingen. Volstrekt duidelijk is dat we met onze omvang en financiële mogelijkheden te klein zijn voor dure voorzieningen en de kliniek (ziekenhuisbedden). Maar we kunnen onze patiënten wèl een goede polikliniek bieden, waarbij zij voor (verdere) behandeling in andere ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel terecht kunnen. Vertrouwd en dichtbij als het kan, onder handbereik als het nodig is. We verwachten in de komende maanden steeds meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Financiën en omvang zijn probleem
Net als elk ziekenhuis in Nederland hebben we in 2013 te maken gekregen met gewijzigde en minder financiering vanuit de overheid. Dat raakt met name de kleine ziekenhuizen. Het geld dat we van de zorgverzekeraars krijgen, is onvoldoende voor de door ons geleverde zorg. Het probleem zit niet zo zeer in de vergoeding per behandeling door de zorgverzekeraars, maar vooral in onze omvang. Bij een klein ziekenhuis zoals wij zijn, worden de vaste kosten relatief hoog en kunnen we geen zwarte cijfers meer realiseren. We zijn te klein om dure voorzieningen als een Spoedeisende Hulp, Operatiekamers, Intensive Care en kliniek (ziekenhuisbedden) in de lucht te houden.Door kritisch te zijn op onze uitgaven en de aanneemsommen met de verzekeraars draaiden we in 2013 en 2014 nog net positief. Maar in 2015 raakten we in de rode cijfers. Over 2016 zullen we een fors verlies boeken en een negatief eigen vermogen hebben. Daar komt nog bij dat om in de toekomst aan alle eisen te kunnen blijven voldoen, grote investeringen nodig zijn in het gebouw en ICT. Dat geld is er simpelweg niet.

Het Havenziekenhuis is een 100% dochter van het Erasmus Medisch Centrum. Het Erasmus MC kan begrijpelijkerwijs niet (blijven) bijspringen bij dochters die structureel verliesgevend zijn. Het Erasmus MC denkt wel constructief met ons mee over mogelijke oplossingen en de rol die zij daarin kan spelen en steunt ons nu om onze zorg veilig en kwalitatief te kunnen blijven aanbieden.

Fusie IJsselland ziekenhuis niet haalbaar
In 2015 sloten we als Havenziekenhuis aan bij de samenwerkingsplannen tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis, dat ook graag wil toetreden tot het Erasmus MC. Een fusie tussen het Havenziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis, met een herverdeling van de zorg over beide locaties, was het doel. Zo zou de acute zorg op één locatie geconcentreerd worden. Voor zo’n fusie is de toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. Omdat de financiële nood voor ons hoog was, kozen we daarbij voor een spoedaanvraag. Helaas heeft de NZa die afgewezen. Dat betekent dat we de normale, langere weg hiervoor moesten bewandelen. Dat kost te veel tijd.

Nieuw plan: kleiner en samenwerking andere ziekenhuizen
Dat bracht ons tot een nieuw, levensvatbaar plan voor de toekomst van het Havenziekenhuis. We willen in het centrum van Rotterdam poliklinische ziekenhuiszorg blijven bieden. Met de kwaliteit, patiënttevredenheid en onze kenmerkende sfeer die patiënten, familie en onze artsen en medewerkers van ons gewend zijn. Dat zal kleinschaliger dan nu zijn. Delen van de zorg verhuizen mét artsen en medewerkers namelijk naar de ziekenhuizen: Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Op die manier blijft de ziekenhuiszorg behouden voor de stad en regio Rotterdam. En blijven ook onze artsen en medewerkers verzekerd van werk. We blijven voorlopig op onze huidige locatie, maar in de toekomst kan dat ook een andere locatie in het centrum van Rotterdam worden.

Oplossing lijkt in zicht
Het Havenziekenhuis is momenteel in gesprek met alle betrokkenen. Dat gaat om veel partijen die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Denk aan het Erasmus MC, de Raad van Commissarissen, de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de huisartsen, de zorgverzekeraars, de gemeente Rotterdam en de verzorg- en verpleeghuizen in de regio Rotterdam. En we hebben natuurlijk nauw overleg met de ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. We willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar tegelijkertijd moeten we de juiste afwegingen maken en het traject van medezeggenschap zorgvuldig doorlopen. We kunnen op dit moment melden dat de toekomst van het Havenziekenhuis alle betrokkenen aan het hart gaat en dat we constructieve gesprekken hebben. Dat doet ons goed. En dat biedt hoop voor onze patiënten, hun familie en onze artsen en medewerkers. We hebben er dan ook veel vertrouwen in dat er binnen enkele maanden steeds meer duidelijkheid is over de toekomst van het Havenziekenhuis.