De Havenpolikliniek is de naam van de locatie waar het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Oogziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis poliklinische zorg verlenen aan patiënten. De Havenpolikliniek stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie op de website van de Havenpolikliniek bevat geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn bij ziekenhuizen die hun zorg verlenen in de Havenpolikliniek. De informatie op de website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige van de betreffende ziekenhuizen aan de patiënt wordt verstrekt.

De Havenpolikliniek en de ziekenhuizen die hier hun zorg verlenen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door de Havenpolikliniek en de ziekenhuizen die daar hun zorg verlenen worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie, privacybescherming of aangeboden diensten via deze bronnen dragen de Havenpolikliniek c.q.de hier zorgverlenende ziekenhuizen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle auteursrechten op de inhoud van de Havenpolikliniek website komen toe aan de Havenpolikliniek en de ziekenhuizen die daar hun zorg verlenen. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Havenpolikliniek.