Opgesteld op 27 oktober 2017, bijgesteld in maart 2018

Wat is er veranderd?
Het Havenziekenhuis is nu een poliklinisch centrum: de Havenpolikliniek. De zorg in het Havenziekenhuis is overgenomen door Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis.

Voor welke zorg kan ik terecht bij de Havenpolikliniek?
U kunt bij de Havenpolikliniek terecht voor poliklinische afspraken, poliklinische behandelingen en poliklinische onderzoeken. Ook de afdeling Radiologie en het Laboratorium blijven beschikbaar. Alleen als een vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld een operatie, dan vindt deze plaats bij één van de andere ziekenhuizen in de buurt. De controleafspraken vinden weer plaats bij de Havenpolikliniek.

Zie ik dezelfde zorgverleners?
U blijft in behandeling bij dezelfde zorgverleners. Als een operatie nodig is, dan wordt dat door uw eigen arts gedaan, maar dan in het partnerziekenhuis. Ook andere behandelingen die niet in de Havenpolikliniek gedaan kunnen worden, vinden bij het partnerziekenhuis plaats. De medewerkers van de Havenpolikliniek zijn in dienst bij het partnerziekenhuis.

Blijven de telefoonnummers van de poliklinieken bij de Havenpolikliniek hetzelfde?
Ja, de telefoonnummers blijven hetzelfde.

Ik ben patiënt bij twee specialismen in het Havenziekenhuis, hoe gaat dat nu? Is er een kans dat ik nu naar meerdere ziekenhuizen moet?
Die kans is aanwezig en is afhankelijk van waar de vervolgzorg naartoe wordt overgeheveld. U kunt dit zien op het specialismenkaartje.

Wat moet ik doen als ik niet mee wil naar het samenwerkende ziekenhuis of zelf wil kiezen naar welk ziekenhuis ik ga?
U bent altijd vrij in uw keuze voor een ziekenhuis. Als u naar een ander ziekenhuis wilt gaan dan kunt u bezwaar aantekenen door een bezwaarformulier naar ons te sturen. Uw medisch dossier kunt u opvragen door een verzoek in te dienen bij de Havenpolikliniek.

Welke rechten ten aanzien van mijn medisch dossier heb ik als patiënt?
Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:
– U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een kopie op te vragen via de
Havenpolikliniek. Klik hier Procedure en aanvraagformulier afschrift medisch dossier voor de procedure om uw dossier van het oorspronkelijke Havenziekenhuis op te vragen en voor het aanvraagformulier voor een afschrift van uw medisch dossier;
– U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
– U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen,
een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier (of delen) te laten verwijderen.
De zorgverlener moet uw verzoek om verwijdering van dossierinformatie in principe uitvoeren, tenzij:
– De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
– De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
– U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.
Het verwijderen van uw gegevens kan nadelen hebben voor uw verdere behandeling.

Kan ik mijn dossier van het Havenziekenhuis opvragen?
Ja, dat kan door middel van het indienen van een verzoek om een afschrift van uw medisch dossier. Informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u hier: Procedure en aanvraagformulier afschrift medisch dossier.

Hoe komt de arts bij het partnerziekenhuis aan mijn medisch dossier?
Wij vragen u om (schriftelijke) toestemming voor de overdracht van de behandeling en daarmee de medische gegevens, op het moment dat u op de polikliniek of bij één van de samenwerkende ziekenhuizen komt. U kunt daarvoor handtekening zetten op een formulier bij de polikliniek.

Wanneer krijgt het samenwerkende ziekenhuis inzage in mijn dossier? En wie wel en wie niet?

Dat gebeurt pas wanneer:

  1. U voor onderzoek of behandeling wordt ingepland in het samenwerkende ziekenhuis
  2. En u geen bezwaar heeft aangetekend tegen inzage in uw medische gegevens.

Alleen uw hoofdbehandelaar en de zorgverleners die bij uw onderzoek of behandeling zijn betrokken, krijgen inzage in uw dossier.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de overdracht van mijn dossier naar het nieuwe ziekenhuis?
Dat kunt u doen door voor 1 november 2017 een bezwaarformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar het Havenziekenhuis. U vindt het formulier hier (Bezwaarformulier Havenziekenhuis). Het retouradres staat op het formulier.

Wie informeert mijn verzekeraar?
Daarvoor hoeft u niets te doen, dat gebeurt automatisch.

Wordt de zorg die ik nodig heb in het partnerziekenhuis wel vergoed?
Ja, wanneer het om een vervolgbehandeling gaat op de reeds bestaande behandeling. Daarover hebben de partnerziekenhuizen afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Informeer voor nieuwe behandelingen altijd eerst bij uw zorgverzekeraar.

Ik was in behandeling bij het Havenziekenhuis en ben doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. Moet ik nu een hoger eigen risico  betalen aan mijn zorgverzekeraar?

In sommige situaties leidt een overgang naar een andere zorgaanbieder tot een hoger eigen risico, dan wanneer de behandeling zou zijn voortgezet in het Havenziekenhuis. Via een zogenaamde coulanceregeling kunnen de extra kosten voor uw behandeling volledig worden vergoed. Klik hier voor het aanvraagformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren inclusief gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. Na beoordeling van uw dossier, ontvangt u bericht of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Hoe wordt het samenwerkende ziekenhuis geïnformeerd over mijn opname en gegevens?
De medewerkers van uw behandelend arts geven het verzoek tot opname door aan het samenwerkende ziekenhuis. U wordt vervolgens door hen benaderd voor een afspraak en ontvangt  informatie over de verdere procedure.

Moet ik mij opnieuw inschrijven als ik naar de Havenpolikliniek ga?

Ja, u komt dan op de polikliniek van een ander ziekenhuis op de locatie van de Havenpolikliniek. Voor de inschrijving moet u het volgende meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlands identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
  • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of –polis).
  • Bij een eerste bezoek: een verwijsbrief van de huisarts, behalve als uw huisarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.

Wat moet ik meenemen als ik voor een afspraak naar één van de zes samenwerkende ziekenhuizen ga?
U ontvangt van het betreffende ziekenhuis een bevestiging van uw onderzoek of behandeling met daarin informatie wat u mee moet nemen en hoe u zich moet voorbereiden.

Heeft het samenwerkende ziekenhuis informatie over mijn medicijnen?
Ja, die informatie is opgenomen in uw medisch dossier. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de behandeling, dan is ook informatie over medicijnen bekend in het ziekenhuis.

Hoe kan ik een nieuwe (controle)afspraak maken na mijn operatie in het samenwerkende  ziekenhuis? Of wordt dat voor mij gedaan?
De datum van uw controle afspraak ontvangt u tijdens het ontslaggesprek in het ziekenhuis en wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Uw ontslagbrief wordt verzonden naar uw huisarts.

Hoe kan ik een klacht doorgeven?
Als het gaat om een klacht van voor 1 oktober 2017 kunt u deze indienen bij het Havenziekenhuis. U kunt uw klacht dan melden via het Klachtenformulier dat u op de website van de Havenpolikliniek vindt. Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de periode na 1 oktober 2017, dan kunt u deze bij het betreffende ziekenhuis indienen. Informatie daarover treft u op de website van dat ziekenhuis aan.

Informatie over adresgegevens, de route, bereikbaarheid met openbaar vervoer, parkeren en vervoer tussen de ziekenhuislocaties vindt u op de websites van de samenwerkende ziekenhuizen.

Deze informatie is opgesteld op 27 oktober 2017, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.