De Belastingdienst wijst organisaties aan als ANBI, mits ze voldoen aan verschillende voorwaarden. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling en heeft een aantal belastingvoordelen. Meer informatie over ANBI kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

  1. Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.
  2. Stichting B.E. Ruys-fonds
  3. Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis

 

1. Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.

Naam    
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.

RSIN / fiscaal nummer    
8156.89.408

Bezoekadres    
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. | Haringvliet 2 | 3011 TD Rotterdam

Postadres    
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. | Postbus 70031 | 3000 LN Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden    
Mevrouw drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen (directeur)

Beloningsbeleid
Havenziekenhuis hanteert de beloningscode voor bestuurders in de zorg (NVZD).

Doelstelling    
Het verplegen, verzorgen en doen behandelen van personen die om enigerlei reden medisch-specialistische, verpleegkundige en/of paramedische bijstand behoeven

Verslag van de uitgeoefende activiteiten    
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we naar het jaardocument.

Financiële verantwoording    
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar de jaarrekening.

Beleidsplan  
Voor meer informatie over het beleid van het Havenziekenhuis verwijzen we naar het jaardocument. Meer informatie over hoe het Havenziekenhuis haar vermogen beheert en besteedt, vindt u in de jaarrekening.

2. Stichting B.E. Ruys-fonds

Naam   
Stichting B.E. Ruys-fonds

RSIN / fiscaal nummer    
8152.81.419

Contactgegevens    
Stichting B.E. Ruys-fonds | Haringvliet 2 | 3011 TD Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden    
Dhr. B.E. Ruijs (voorzitter)
Dhr. H. Treure (penningmeester)
Dhr. D. Neumann (secretaris)
Mevrouw drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen

Beloningsbeleid 
Allen onbezoldigd

Doelstelling    
De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële hulp ten behoeve van voorzieningen en activiteiten door het Havenziekenhuis te Rotterdam, ter bevordering van de gezondheidszorg, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a. financiering van niet-subsidiabele apparatuur en/of instrumenten (en/of projecten);
b. wetenschappelijk onderzoek in/ten behoeve van het ziekenhuis;
c. scholing en opleiding van medewerkers van het Havenziekenhuis voorzover direct gericht op en van belang voor de uitoefening van hun taak;
d. voorzieningen en activiteiten welke gericht zijn op de specifieke zorg en voorlichting van de zieke zeeman en de tropenganger; en voorts
e. al hetgeen met een en ander direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan    
Meer informatie vindt u in het Beleidsplan Stichting B.E. Ruys-fonds.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten   
Telkenjare wordt een aantal door het Havenziekenhuis voorgedragen projecten (mede) gefinancierd, te verdelen over de thema’s: technische voorzieningen, communicatie en educatie.

Financiële verantwoording  
Hier treft u de financiële verantwoording aan van de boekjaren Stichting BE Ruys-fonds 2011, Stichting BE Ruys-fonds 2012, Stichting BE Ruys-fonds 2013, St. BE Ruys-fonds 2014 , St-BE-Ruys-fonds-2015 en St BE Ruys-fonds 2016

3. Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis

Naam
Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis (opgericht bij notariële akte 28 april 1977)

RSIN / fiscaal nummer
6328374

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis
p/a Postbus 22002
3003 DA Rotterdam

Bestuurssamenstelling / namen bestuursleden
De heer B. Vree (voorzitter)
Mevrouw M. Kok-van der Wal (secretaris/penningmeester)
De heer D. Neumann (algemeen bestuurslid)
De heer W.L. Louwers (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
Allen onbezoldigd

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is het verlenen van financiële of andere steun aan het in Rotterdam gevestigde Havenziekenhuis.

Beleidsplan
Het bestuur realiseert de doelstelling door op basis van een meer jaren beleid aan het Ziekenhuis financiële of andere bijdrage te verstrekken voor uiteenlopende projecten. Deze projecten hebben steeds ten doel het verblijf van patiënten en bezoekers van het Havenziekenhuis te faciliteren, te verbeteren of te veraangenamen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt. Klik hier voor het meest recente verslag: Financieel verslag 2016

Financiële verantwoording
Het bestuur heeft de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41125327. Het bestuur beheert een vermogen dat verkregen is door middel van schenkingen van particulieren en verenigingen, legaten en beleggingsopbrengsten (van het aanwezige vermogen). Daarnaast ondersteunen een 50 tal particuliere vrienden de Stichting door middel van jaarlijkse donaties. Het bestuur evalueert jaarlijks de uitgezette strategie met betrekking tot het beheer van de fondsen. Bij toekenning van verzoeken tot ondersteuning van projecten van het Havenziekenhuis toetst het bestuur telkens of de projecten voldoen aan de doelstelling van de stichting. Over de uitvoering en afwikkeling van de betreffende projecten wordt door het Havenziekenhuis rekening en verantwoording afgelegd.