Stiching BE Ruys-fonds 2011Naam   
Stichting B.E. Ruys-fonds

RSIN / fiscaal nummer    
8152.81.419

Contactgegevens    
Stichting B.E. Ruys-fonds
Haringvliet 2
3011 TD Rotterdam

Bestuurssamenstelling/namen bestuursleden    
Dhr. J.D. Ruijs (voorzitter)
Dhr. H. Treure (penningmeester)
Dhr. D. Neumann (secretaris)
Mevrouw drs. S.V.H. Baas-Van Leeuwen

Beloningsbeleid 
Allen onbezoldigd

Doelstelling    
De stichting heeft ten doel het verstrekken van financiële hulp ten behoeve van voorzieningen en activiteiten door het Havenziekenhuis te Rotterdam, ter bevordering van de gezondsheidszorg, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

a. financiering van niet-subsidiabele apparatuur en/of instrumenten (en/of projecten);
b. wetenschappelijk onderzoek in/ten behoeve van het ziekenhuis;
c. scholing en opleiding van medewerkers van het Havenziekenhuis voorzover direct gericht op en van belang voor de uitoefening van hun taak;
d. voorzieningen en activiteiten welke gericht zijn op de specifieke zorg en voorlichting van de zieke zeeman en de tropenganger; en voorts
e. al hetgeen met een en ander direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan    
Meer informatie vindt u in het Beleidsplan Stichting B.E. Ruys-fonds

Verslag van de uitgeoefende activiteiten   
Telkenjare wordt een aantal door het Havenziekenhuis voorgedragen projecten (mede) gefinancierd, te verdelen over de thema’s: technische voorzieningen, communicatie en educatie.

Financiële verantwoording  
Hier treft u de financiële verantwoording aan van de boekjaren Stichting BE Ruys-fonds 2011, Stichting BE-Ruys-fonds 2012Stichting BE Ruys-fonds 2013 en Stichting BE Ruys-fonds 2014.