Vragen en antwoorden over de veranderingen leest u hier.

26 september 2017                                                     Poliklinische zorg in centrum Rotterdam behouden

Omvorming tot Havenpolikliniek start op 1 oktober

Vandaag ondertekenden de bestuurders van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst.
Daarmee gaat de omvorming tot Havenpolikliniek op 1 oktober 2017 officieel van start, 90 jaar na de oprichting van het Havenziekenhuis. Dat is mogelijk nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun goedkeuring hebben verleend aan de
overdracht van specialismen van het Havenziekenhuis naar de vier ziekenhuizen.
Dankzij de grote inzet van alle betrokkenen kan dit plan, acht maanden na het uitspreken van de gezamenlijke ambitie om de poliklinische zorg te behouden voor het centrum van Rotterdam, worden gerealiseerd.

Daarmee blijft – onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen – de goede poliklinische zorg én laagdrempelige toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. Patiënten kunnen in de Havenpolikliniek (op de huidige twee locaties van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam) terecht voor alle huidige specialismen. Ook de specialisatie in Tropen- en Infectieziekten en Ouderengeneeskunde blijft bestaan, onder verantwoordelijkheid van respectievelijk het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis.
In de bijlage treft u een overzicht aan van de specialismen per partnerziekenhuis.

Vertrouwde gezichten
Bij de Havenpolikliniek kunnen patiënten terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu.
Voor eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en opnames, kunnen patiënten terecht in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam of het IJsselland Ziekenhuis.
De artsen en medewerkers van het Havenziekenhuis gaan over naar de betrokken ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten in veel gevallen, ook daar de voor hen vertrouwde Havengezichten blijven zien.

Persoonlijk bericht patiënten
De ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de overgangsfase, de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan voor patiënten, artsen en medewerkers. De overheveling van de zorg, start op
1 oktober en zal enkele maanden gaan duren. Patiënten die nu bij het Havenziekenhuis in behandeling zijn, krijgen persoonlijk bericht waar ze wanneer terecht kunnen voor welke afspraak, onderzoek of behandeling. Ook verwijzers, zoals huisartsen worden hierover geïnformeerd.

Werkgelegenheid
De samenwerking en de door de ziekenhuizen afgegeven baangarantie verzekert de artsen en vaste medewerkers van het Havenziekenhuis van werk en is er een akkoord over een sociaal plan dat nu kan worden uitgevoerd. Dat is belangrijk met het oog op behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg. In het Sociaal Plan zijn de arbeidsrechtelijke afspraken vastgelegd, zowel voor het zorgpersoneel als voor de indirecte medewerkers

Ambitie om zorg te innoveren
De vier betrokken ziekenhuizen hebben de ambitie om in de Havenpolikliniek ook zorginnovaties te realiseren voor de stad en haar inwoners. Daarbij zullen ook de gemeente Rotterdam, verwijzers en andere zorgaanbieders nadrukkelijk worden betrokken.

 

 

8 september 2017

Havenziekenhuis wordt Havenpolikliniek                               

Het Havenziekenhuis verandert in een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek en houdt op te bestaan als zelfstandig volledig ziekenhuis. Dat is mogelijk door de unieke samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.

Alle trajecten voor medezeggenschap en goedkeuring zijn bij alle betrokken ziekenhuizen doorlopen. Alleen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de plannen voor overdracht van zorg naar het IJsselland Ziekenhuis nog goedkeuren. De NZa heeft de plannen voor de overheveling van delen van de zorg van het Havenziekenhuis naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het IJsselland Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis inmiddels al goedgekeurd en de ACM keurde ook de overheveling van zorg naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland goed.

Onder de vlaggen van de betrokken vier ziekenhuizen blijven zo de goede poliklinische zorg en de toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam. En verder blijven de artsen en vaste medewerkers van het Havenziekenhuis verzekerd van werk. Dat is belangrijk met het oog op behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg. De transitie van de zorg wordt inmiddels voorbereid en start naar verwachting binnenkort, zodat na goedkeuring veilige en zorgvuldige overheveling van patiëntenzorg plaats kan vinden.

Van ambitie naar concreet plan
De betrokken ziekenhuizen hebben in februari de ambitie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor een goede oplossing voor patiënten, artsen en medewerkers. Vervolgens hebben zij hiervoor dit plan ontwikkeld, waarin zij het volste vertrouwen hebben. Dit plan kan – mits ACM-goedkeuring – worden gerealiseerd dankzij een constructieve rol en grote inspanningen van de Raden van Toezicht, medische staven, Cliëntenraden, Ondernemingsraden, zorgverzekeraars, banken en andere relaties van de betrokken ziekenhuizen. De vier ziekenhuizen willen hun krachten bundelen om in het poliklinisch centrum een optimale samenwerking én zorginnovaties te realiseren ten behoeve van de stad en haar inwoners. Daarbij zullen ook de gemeente Rotterdam, verwijzers en andere zorgaanbieders nadrukkelijk worden betrokken.

Poliklinische zorg blijft behouden
In de nieuwe situatie kunnen patiënten in de Havenpolikliniek (op de huidige locaties van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet in het centrum van Rotterdam) terecht voor alle huidige poliklinische zorg en specialismen. Ook de specialisatie Tropen- en Infectieziekten en Ouderengeneeskunde gaan op deze locatie verder. Patiënten kunnen bij de Havenpolikliniek vertrouwd en dichtbij terecht voor alle afspraken en onderzoeken die op de polikliniek kunnen worden gedaan. Dat gebeurt door dezelfde artsen en medewerkers als nu. Voor eventuele verdere behandelingen, zoals operaties en opnames, kunnen patiënten terecht in het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis of IJsselland Ziekenhuis.

Overgangsfase
De betrokken ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de overgangsfase, de nieuwe situatie en de gevolgen daarvan voor patiënten, artsen en medewerkers. Daar worden uiteraard ook patiënten en verwijzers zoals huisartsen over geïnformeerd. De transitie van de zorg is grondig voorbereid en start waarschijnlijk binnen afzienbare tijd.

Waar is straks welke klinische zorg?
Het plan om met meer ziekenhuizen op deze manier samen te werken in een poliklinisch centrum is uniek in Nederland. In de nieuwe situatie ligt de verantwoordelijkheid van de hele zorg (dus ook voor de zorg in de Havenpolikliniek) bij het betreffende partnerziekenhuis. Daarbij zullen artsen en zorgmedewerkers van het Havenziekenhuis mee over gaan naar de betrokken ziekenhuizen. Dat betekent dat patiënten in veel gevallen, zowel in het poliklinisch centrum als in het andere ziekenhuis, vertrouwde gezichten blijven houden. Patiënten die nu bij het Havenziekenhuis in behandeling zijn, krijgen tijdig persoonlijk bericht waar ze wanneer terecht kunnen voor welke afspraak, onderzoek of behandeling.

Voor operaties, ziekenhuisopnames en andere vervolgzorg kunnen patiënten straks terecht bij:

Erasmus MC
– Dermatologie
– Kindergeneeskunde (KinderHaven)
– Pijngeneeskunde
– Tropen- en Infectieziekten

Franciscus Gasthuis & Vlietland
– Cardiologie
– Keel- Neus- en Oorheelkunde
– Longgeneeskunde
– Urologie

Maasstad Ziekenhuis
– Geriatrie
– Neurologie

IJsselland Ziekenhuis
– Chirurgie (inclusief Academisch Darmcentrum en Academisch Borstkankercentrum)
– Gynaecologie
– Interne Geneeskunde (exclusief Tropen- en Infectieziekten)
– Neurochirurgie
– Orthopedie
– Reumatologie

Medewerkers
Het Havenziekenhuis heeft met de vakbonden in juli een akkoord bereikt over het Sociaal Plan voor de medewerkers. Dat kon dankzij de inspanningen van de betrokken partnerziekenhuizen.
Alle medewerkers met een vast dienstverband op 1 februari 2017 hebben een baangarantie. Directe medewerkers volgen in principe de zorg naar het nieuwe ziekenhuis. Voor indirecte medewerkers wordt binnen de partnerziekenhuizen een passende functie gezocht. Een aantal medewerkers blijft bij de Havenpolikliniek werken. De meeste zorgmedewerkers weten inmiddels al waar zij straks gaan werken. Het plan is dus ook belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid en het personeelstekort in de zorg.

Levensvatbaar plan
Zoals eerder gemeld, heeft het Havenziekenhuis vanwege de omvang en de financiële situatie geen toekomst als zelfstandig volledig ziekenhuis met klinische bedden en operatiekamers. Na verkenning van verschillende plannen, bleef er één levensvatbaar plan over, de omvorming van het Havenziekenhuis tot een poliklinisch centrum. Met de Havenpolikliniek kan een groot deel van de bestaande poliklinische zorg voor de stad en haar inwoners gehandhaafd blijven op de vertrouwde locatie in het hart van Rotterdam.

 

 

Voortgang plannen Havenziekenhuis                                                                            24 augustus 2017

De veranderingen bij het Havenziekenhuis gaan onze patiënten, familie, medewerkers, huisartsen, de politiek en anderen aan het hart. We werken nu volop aan de nieuwe toekomst van het Havenziekenhuis. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Zoals bekend, is de harde werkelijkheid dat het Havenziekenhuis geen toekomst heeft als zelfstandig ziekenhuis in zijn huidige vorm. Dat heeft te maken met onze omvang en financiële situatie. Na verkenning van verschillende plannen, blijft er één levensvatbaar plan over.

De ziekenhuizen in Rotterdam willen in het centrum van de stad poliklinische ziekenhuiszorg blijven bieden. Met de kwaliteit, persoonlijke aandacht en onze kenmerkende sfeer die patiënten, familie en onze artsen en medewerkers gewend zijn. Dat zal kleinschaliger zijn dan nu. Delen van de zorg verhuizen mét artsen en medewerkers namelijk naar andere ziekenhuizen: Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Op die manier blijft poliklinische zorg en de toegang tot vervolgzorg behouden voor het centrum van Rotterdam en blijven ook de specialisaties in Tropen- en Ouderengeneeskunde bestaan. Onze artsen en medewerkers verzekerd van werk. Artsen en medewerkers van de poliklinieken gaan onder de vlag werken van de andere ziekenhuizen, maar blijven op de huidige locatie aan de Maasboulevard/ Haringvliet. In de toekomst kan dat ook een andere locatie in het centrum van Rotterdam worden. Het is de bedoeling dat medewerkers van de verpleegafdelingen en operatiekamers overgaan naar de partnerziekenhuizen.

We begrijpen dat patiënten willen weten waar ze straks terecht kunnen voor welke zorg. En dat medewerkers willen weten wat de plannen voor hun toekomst betekenen. We begrijpen ook dat de huidige periode van onduidelijkheid vervelend is voor patiënten en medewerkers. Wat is nu, half augustus, de stand van zaken?

Uniek plan
Het plan van het Havenziekenhuis en de partnerziekenhuizen is uniek in Nederland. Veel partijen spelen daarin een positieve rol. Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid naar alle betrokkenen staat voor ons voorop. De gesprekken die we voeren met Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis en daarnaast de zorgverzekeraars, verlopen nog steeds constructief en we hebben vertrouwen in een goede uitkomst. Maar die gesprekken kosten meer tijd dan we hadden gehoopt en er is toestemming nodig van externe toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Intentieovereenkomst
Met alle betrokken ziekenhuizen is nu een overeenkomst getekend. Daarbij worden de ziekenhuizen verantwoordelijk voor bepaalde specialismen op de Havenziekenhuis locatie. Zowel voor de poliklinische zorg daar, als de aansluiting op vervolgzorg in hun eigen ziekenhuis. We ervaren dagelijks dat de partnerziekenhuizen zich inspannen om de omvorming van het huidige Havenziekenhuis naar een poliklinisch centrum mogelijk te maken. En dat ze dat doen met veel respect voor alle betrokkenen. We waarderen de manier waarop ze daar in woord en daad invulling aan geven.

Sociaal Plan
Begin juli is een principe akkoord bereikt over het Sociaal Plan voor de medewerkers van het Havenziekenhuis, mede dankzij de inspanningen van de partnerziekenhuizen. De ledenraadpleging van de vakbonden op 13 juli is positief verlopen.

Ombouwplan 
We zijn volop bezig met een” Ombouwplan Havenziekenhuis”. Dat wordt nu besproken met de andere ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Belangrijke uitgangspunten van dit plan zijn:

  • Samenwerking met de betrokken ziekenhuizen maakt een poliklinisch centrum mogelijk
  • Daardoor blijft poliklinische zorg en de toegang naar vervolgzorg in het centrum van Rotterdam, bij de patiënt in de buurt, voorhanden
  • De specialismen van het Havenziekenhuis blijven in het nieuwe poliklinische centrum beschikbaar
  • Voor alle betrokkenen een goede aansluiting op de zorgpaden bij de betrokken ziekenhuizen met heldere werkafspraken
  • Alle betrokkenen spannen zich in voor maximaal behoud van werkgelegenheid voor medewerkers

Toestemming en medezeggenschap
De aanvragen om zorg te mogen overdragen aan de andere ziekenhuizen zijn verzonden naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De aanvraag voor overdracht van zorg naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het IJsselland Ziekenhuis zijn inmiddels goedgekeurd. De aanvraag voor overheveling naar het Maasstad Ziekenhuis loopt nog. Na goedkeuring door de NZa volgt het traject bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Uiteraard worden de plannen volgens de geldende regels ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Toezicht/ Commissarissen, de medische staven, de ondernemingsraden en de cliëntenraden van alle betrokken ziekenhuizen.

Dat is wat op dit moment kunnen melden over de toekomstplannen van het Havenziekenhuis. We beseffen dat dit nog niet het antwoord geeft op alle vragen. Zodra dat kan, zullen we meer concrete informatie geven.

Laatste update: 24 augustus 2017

Snel naar:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Toekomst Havenziekenhuis                                                                                                 april 2017                                                                                                                      

De laatste tijd krijgen we veel vragen over de toekomst van het Havenziekenhuis. Onder andere van patiënten, familie, medewerkers, huisartsen en de politiek. En veel mensen laten blijken dat de toekomst van ons ziekenhuis hen aan het hart gaat. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Het doet ons pijn om te zeggen: het Havenziekenhuis heeft in zijn huidige vorm helaas geen toekomst als zelfstandig ziekenhuis. Onze omvang en onze financiële situatie laten dat simpelweg niet toe. Daarom voeren we als Havenziekenhuis gesprekken met diverse partijen over de toekomst van ons ziekenhuis. Die gesprekken verlopen constructief en we hebben vertrouwen in een oplossing. Daarbij hebben we steeds één doel voor ogen: het veiligstellen van onze kwalitatief goede ziekenhuiszorg in het centrum van Rotterdam met behoud van onze grote patiënttevredenheid én onze kenmerkende sfeer en eigenheid. Goede zorg met persoonlijke aandacht, voor onze patiënten, hun familie én voor onze artsen en medewerkers.

De harde realiteit is dat we keuzes moeten maken. Die keuzes zijn alles behalve eenvoudig en vragen om zorgvuldige afwegingen. Volstrekt duidelijk is dat we met onze omvang en financiële mogelijkheden te klein zijn voor dure voorzieningen en de kliniek (ziekenhuisbedden). Maar we kunnen onze patiënten wèl een goede polikliniek bieden, waarbij zij voor (verdere) behandeling in andere ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel terecht kunnen. Vertrouwd en dichtbij als het kan, onder handbereik als het nodig is. We verwachten in de komende maanden steeds meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Financiën en omvang zijn probleem
Net als elk ziekenhuis in Nederland hebben we in 2013 te maken gekregen met gewijzigde en minder financiering vanuit de overheid. Dat raakt met name de kleine ziekenhuizen. Het geld dat we van de zorgverzekeraars krijgen, is onvoldoende voor de door ons geleverde zorg. Het probleem zit niet zo zeer in de vergoeding per behandeling door de zorgverzekeraars, maar vooral in onze omvang. Bij een klein ziekenhuis zoals wij zijn, worden de vaste kosten relatief hoog en kunnen we geen zwarte cijfers meer realiseren. We zijn te klein om dure voorzieningen als een Spoedeisende Hulp, Operatiekamers, Intensive Care en kliniek (ziekenhuisbedden) in de lucht te houden.Door kritisch te zijn op onze uitgaven en de aanneemsommen met de verzekeraars draaiden we in 2013 en 2014 nog net positief. Maar in 2015 raakten we in de rode cijfers. Over 2016 zullen we een fors verlies boeken en een negatief eigen vermogen hebben. Daar komt nog bij dat om in de toekomst aan alle eisen te kunnen blijven voldoen, grote investeringen nodig zijn in het gebouw en ICT. Dat geld is er simpelweg niet.

Het Havenziekenhuis is een 100% dochter van het Erasmus Medisch Centrum. Het Erasmus MC kan begrijpelijkerwijs niet (blijven) bijspringen bij dochters die structureel verliesgevend zijn. Het Erasmus MC denkt wel constructief met ons mee over mogelijke oplossingen en de rol die zij daarin kan spelen en steunt ons nu om onze zorg veilig en kwalitatief te kunnen blijven aanbieden.

Fusie IJsselland ziekenhuis niet haalbaar
In 2015 sloten we als Havenziekenhuis aan bij de samenwerkingsplannen tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis, dat ook graag wil toetreden tot het Erasmus MC. Een fusie tussen het Havenziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis, met een herverdeling van de zorg over beide locaties, was het doel. Zo zou de acute zorg op één locatie geconcentreerd worden. Voor zo’n fusie is de toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. Omdat de financiële nood voor ons hoog was, kozen we daarbij voor een spoedaanvraag. Helaas heeft de NZa die afgewezen. Dat betekent dat we de normale, langere weg hiervoor moesten bewandelen. Dat kost te veel tijd.

Nieuw plan: kleiner en samenwerking andere ziekenhuizen
Dat bracht ons tot een nieuw, levensvatbaar plan voor de toekomst van het Havenziekenhuis. We willen in het centrum van Rotterdam poliklinische ziekenhuiszorg blijven bieden. Met de kwaliteit, patiënttevredenheid en onze kenmerkende sfeer die patiënten, familie en onze artsen en medewerkers van ons gewend zijn. Dat zal kleinschaliger dan nu zijn. Delen van de zorg verhuizen mét artsen en medewerkers namelijk naar de ziekenhuizen: Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Op die manier blijft de ziekenhuiszorg behouden voor de stad en regio Rotterdam. En blijven ook onze artsen en medewerkers verzekerd van werk. We blijven voorlopig op onze huidige locatie, maar in de toekomst kan dat ook een andere locatie in het centrum van Rotterdam worden.

Oplossing lijkt in zicht
Het Havenziekenhuis is momenteel in gesprek met alle betrokkenen. Dat gaat om veel partijen die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Denk aan het Erasmus MC, de Raad van Commissarissen, de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de huisartsen, de zorgverzekeraars, de gemeente Rotterdam en de verzorg- en verpleeghuizen in de regio Rotterdam. En we hebben natuurlijk nauw overleg met de ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. We willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar tegelijkertijd moeten we de juiste afwegingen maken en het traject van medezeggenschap zorgvuldig doorlopen. We kunnen op dit moment melden dat de toekomst van het Havenziekenhuis alle betrokkenen aan het hart gaat en dat we constructieve gesprekken hebben. Dat doet ons goed. En dat biedt hoop voor onze patiënten, hun familie en onze artsen en medewerkers. We hebben er dan ook veel vertrouwen in dat er binnen enkele maanden steeds meer duidelijkheid is over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Snel naar:

Havenziekenhuis wordt Havenpolikliniek: vragen en antwoorden

11 september 2017

september 2017

 

Havenziekenhuis wordt Havenpolikliniek: vragen en antwoorden

Gaat mijn afspraak of operatie bij het Havenziekenhuis nog door?
Uw afspraak op de polikliniek blijft zoals gepland. Als er een wijziging is, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Vanaf 1 oktober 2017 worden er geen operaties meer verricht en geen patiënten meer opgenomen die langer dan één of meer nachten in het ziekenhuis moeten blijven. U krijgt tijdig bericht van ons, als er nog een operatie voor u gepland staat.  Nieuwe afspraken voor de polikliniek kunt u over het algemeen gewoon maken.

Kan ik bij het Havenziekenhuis terecht voor (nieuwe) operaties en opnames in het ziekenhuis?
Met ingang van 1 oktober 2017 kunt u in het Havenziekenhuis  terecht voor poliklinische afspraken, maar operaties en opnames vinden plaats in andere ziekenhuizen. U krijgt persoonlijk bericht als u lopende afspraken heeft voor operaties of andere vervolgbehandelingen.

Blijven de telefoonnummers van de poliklinieken hetzelfde?
Ja, de telefoonnummers blijven hetzelfde.

Houd ik mijn eigen arts op de Havenpolikliniek? En in één van de vier samenwerkende ziekenhuizen?*
Ja, in principe wordt u door uw eigen arts gezien op de Havenpolikliniek. Hij of zij zal u ook opereren in het partnerziekenhuis en vervolgens weer terugzien in de Havenpolikliniek voor nacontroles. Voor een aantal behandelingen krijgt u in het partnerziekenhuis een afspraak met een collega van uw arts bij de Havenpolikliniek.

Gaat mijn arts ook in één van de vier samenwerkende ziekenhuizen werken?*
De medisch specialisten blijven bij de Havenpolikliniek werken, maar zullen ook regelmatig in het samenwerkende ziekenhuis zijn.

Bestaat de kans dat ik toch een andere arts krijg?*
Ja, bij een opname is het mogelijk dat u ook één van de artsen van het samenwerkende ziekenhuis ziet.

Wie gaat mij opereren als dat nodig is?*
De bedoeling is dat u bij een geplande operatie geopereerd wordt door uw eigen arts maar het kan voorkomen dat één van de artsen van het samenwerkende ziekenhuis u opereert.

Kan ik voor Radiologie en bloed prikken terecht?
Ja, daarvoor kunt u gewoon terecht. Nu in het Havenziekenhuis en straks ook in de Havenpolikliniek.

Kan ik ook een controleafspraak maken bij de polikliniek van één van de vier samenwerkende ziekenhuizen?*
Ja, dat kan. U heeft dan wel een afspraak met een andere arts. Uw eigen dokter houdt spreekuur in de Havenpolikliniek.

Waarom wordt het Havenziekenhuis een poliklinisch centrum?
Het Havenziekenhuis is een kleinschalig ziekenhuis. Voordeel daarvan is de persoonlijke sfeer en de goede zorg met aandacht die wij u kunnen bieden. Aan de andere kant zorgt de kleinschaligheid echter voor financiële problemen. Om in de toekomst ook goede zorg te kunnen blijven bieden, moeten we maatregelen nemen. Daarom wordt het Havenziekenhuis omgevormd tot een poliklinisch centrum. Een aantal zorgactiviteiten zal worden verplaatst naar andere ziekenhuizen, mits er toestemming komt van de NZa en ACM. De poliklinische zorg blijft onveranderd in het Havenziekenhuis.

Wanneer start de omvorming tot een poliklinisch centrum?
We zijn in 2017 begonnen met de voorbereidingen, de transitie naar poliklinisch centrum start eind september 2017 en is  zorgvuldige voorbereid. Daarna kan er een veilige overheveling van klinische zorg plaatsvinden, na de goedkeuring van de  ACM.

Wat verandert er in de samenwerking met het Erasmus MC?
Die samenwerking blijft op onderdelen in stand. Het Havenziekenhuis werkt al sinds 2005 veel samen met het Erasmus MC. De lijnen naar de gespecialiseerde artsen daar zijn en blijven kort.

Wat hebben de financiële cijfers van het Havenziekenhuis te maken met de omvorming tot een poliklinisch centrum?
Het kleine Havenziekenhuis staat bekend om haar specialisatie in Tropen- en Ouderengenees-kunde en om haar goede zorg met persoonlijke aandacht. Aan de andere kant is de kleinscha-ligheid van het Havenziekenhuis ook een belemmering voor goede financiële cijfers. Als klein ziekenhuis hebben we het financieel lastig door dalende opbrengsten en stijgende kosten. Er zijn grote investeringen nodig, bijvoorbeeld voor ICT. Door een nauwe samenwerking met de Rotterdamse ziekenhuizen en het Erasmus MC kunt u in het poliklinisch centrum op de Havenziekenhuislocatie blijven rekenen op goede zorg met persoonlijke aandacht en de vertrouwde havengezichten.

Wat betekent dit voor de bestaande specialisatie van het Havenziekenhuis: Tropengeneeskunde?
Deze specialisatie blijft bestaan in samenwerking met het Erasmus MC.

 

*Onder voorbehoud van toestemming van de ACM

 

 

 

Vragen en contact

Heeft u vragen over de toekomstplannen van het Havenziekenhuis? Neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie & Marketing van het Havenziekenhuis via communicatie@havenziekenhuis.nl