Vragen en antwoorden over de overdracht van uw behandeling/ medisch dossier van het Havenziekenhuis naar het samenwerkende ziekenhuis vindt u in dit overzicht. U leest daar ook hoe u bezwaar kunt aantekenen, c.q. toestemming kunt geven. Via de link:Aanvraagformulier afschrift medisch dossier  leest u informatie en vindt u het aanvraagformulier voor het opvragen van een afschrift van uw medisch dossier bij het Havenziekenhuis. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de overdracht van uw behandeling en medische gegevens aan het partnerziekenhuis. U kunt daarvoor dit Bezwaarformulier Havenziekenhuis formulier gebruiken.

In de Havenpolikliniek worden uw (medische) gegevens vastgelegd in een (digitaal) medisch dossier en een ziekenhuisinformatiesysteem van het zorgverlenende ziekenhuis. Dit is wettelijk verplicht. In uw medisch dossier staan aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook de gegevens die uw specialist, met uw toestemming, in een ander ziekenhuis heeft opgevraagd worden in dit dossier bewaard.

Toegang en beroepsgeheim

Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling of de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot (bepaalde) delen van uw dossier. Het kan zijn dat meerdere medewerkers betrokken zijn bij uw behandeling, zoals specialisten, diëtiste, fysiotherapeut of radioloog. Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat ze zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen mogen geven. De verwerking en bescherming van uw gegevens gebeurt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Als u bezwaar heeft tegen inzage in uw dossier door (bepaalde) medewerkers, dan kunt u dit aangeven bij de specialist of verpleegkundige die u behandelt.

Uitwisselen van gegevens naar behandelaars buiten het ziekenhuis

Misschien vindt een deel van uw behandeling ook in een ander ziekenhuis plaats, zoals het Erasmus MC. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de behandelaars in het andere ziekenhuis als dat nodig is voor uw behandeling. Ook als u na uw behandeling nog zorg nodig heeft, bijvoorbeeld van uw eigen fysiotherapeut of diëtist, zorgt het behandelend ziekenhuis voor een overdracht. Uw behandelaar krijgt dan informatie om de behandeling voort te zetten. Er is dan geen dubbel onderzoek nodig. Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden verstrekt aan andere zorgverleners dan het ziekenhuis dat u behandelt? Geeft u dit dan aan bij uw behandelaar(s).

Uw rechten

Als patiënt heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw medisch dossier:

  • U heeft het recht uw medisch dossier in te zien en/of hiervan een afschrift op te vragen. Klik op de link: Procedure en aanvraagformulier afschrift medisch dossier voor de procedure en het aanvraagformulier om dat te doen.
  • U heeft het recht om in te zien welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd;
  • U heeft het recht aanvullingen op uw dossier te geven, door u gebruikte medicatie toe te voegen, een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen en uw dossier of delen hiervan te laten verwijderen.

De hulpverlener moet uw verzoek om verwijdering van informatie in het dossier in principe uitvoeren, tenzij:

  • De gegevens nodig zijn voor verdere behandeling;
  • De informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten;
  • U gedwongen opgenomen bent geweest in een psychiatrische instelling.

Het verwijderen van uw gegevens kan nadelen hebben voor uw verdere behandeling. Met uw behandelaar wordt dan besproken of de behandeling kan worden voortgezet.

Vragen

Het ziekenhuis dat u behandelt handelt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet is vast gelegd hoe het ziekenhuis met uw gegevens moet omgaan. Heeft u een vraag over uw medisch dossier? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts.