In het Havenziekenhuis werd gewerkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het dossier bestaat uit een medisch deel en een verpleegkundig deel.

Inzage en afschrift

  1. Een verzoek tot opvraag van een kopie van het dossier wordt via een aanvraagformulier gedaan. Het aanvraagformulier en de procedure voor het aanvragen vindt u hier (Procedure en aanvraagformulier afschrift medisch dossier) Het ingevulde aanvraagformulier kunt u naar de Zorgadministratie opsturen. Het adres staat vermeld op het formulier.
  2. De hoofdbehandelaar van uw Havenziekenhuis dossier moet altijd inhoudelijk akkoord geven voor inzage of voor een kopie van het dossier. Hij/zij zal onder andere bekijken of met het verstrekken van de gegevens, u of uw naasten gebaat zijn. Een akkoord van de hoofdbehandelaar zal in het dossier worden vastgelegd.
  3. Wanneer u de kopie van uw dossier komt ophalen, dient u zich te legitimeren met een geldig bewijs (rijbewijs, paspoort).
  4. Een kopie van uw legitimatie wordt bij de aanvraag in uw dossier bewaard. Op deze kopie wordt geschreven dat de kopie is verstrekt ten behoeve van de opvraag van een dossier. Over het ID-bewijs zelf wordt het woord ‘Kopie’ geschreven, zodat de kopie niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Wanneer u bezwaar maakt tegen het inscannen, mag de kopie niet worden gescand en kan een notitie in het dossier worden gemaakt dat een dossier is opgevraagd en afgehaald.
  5. Een kopie van het aanvraagformulier wordt in het (archief-)dossier bewaard.
  6. U haalt de gegevens persoonlijk op. U kunt de kopie van uw dossier ook door een vertegenwoordiger laten ophalen. Bij het ophalen dient de vertegenwoordiger een ondertekende brief van u waarin u toestemming geeft aan uw vertegenwoordiger om het kopie van het dossier op te halen bij zich te hebben. Daarnaast dient een kopie van uw legitimatiebewijs (rijbewijs/ID kaart/paspoort) te worden overlegd en een kopie van het legitimatiebewijs (rijbewijs/ID kaart/paspoort) van de persoon die het opgevraagde dossier ophaalt.
  7. Indien het dossier wordt opgevraagd door een advocatenkantoor moet er ook een machtiging van u aanwezig zijn en een kopie van uw Legitimatiebewijs (rijbewijs/ID kaart/paspoort). Het gekopieerde dossier zal aangetekend per post worden verstuurd.

Kosten afschrift
Voor afschriften worden geen kosten in rekening gebracht.

Dossier van derden
Bij een dossier van een ander persoon, zoals van een partner/familielid /kind vanaf 12 jaar geldt dezelfde procedure Procedure en aanvraagformulier afschrift medisch dossier. Voor de opvraag van een dossier van een partner/familielid  is een ondertekende machtiging of wilsbeschikking van de patiënt vereist en een kopie van het legitimatiebewijs (rijbewijs/ID kaart/paspoort). Zonder machtiging wordt geen inzage gegeven of afschrift verstrekt. Ook dient u een kopie van uw eigen legitimatiebewijs (rijbewijs/ID kaart/paspoort)  mee te nemen. Nabestaanden hebben niet automatisch recht op inzage en/of afschrift van het dossier van de overleden patiënt. Het verstrekken van gegevens is toegestaan indien veronderstelt kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn voor een nabestaande. De toestemming hiervoor wordt na zorgvuldige afweging gegeven door de hoofdbehandelaar.

Zie http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Beroepsgeheim-1/Beroepsgeheim-en-medisch-dossier-overledene.htm ) voor meer uitleg en de voorwaarden.